Проекти

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“
Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности -Твоят час
Училищни столова и закусвалня
"Приятели с природата".