Проекти

Интензивна работа с родители по Проект BG05M2OP001-5.001-0001  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Интензивна работа с родители по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Провеждането на различни форми за интензивна работа с родители на деца от уязвими групи ще допринесе за формирането на положителни нагласи спрямо образователния процес и изграждането на мултикултурна образователна среда.

Научи повече
Проект BG05M2OP001-5.001-0001  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основната цел на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Научи повече
Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Научи повече
НП "Заедно за всяко дете", модул "Участвай и променяй - родителят активен партньор в училищния живот"

НП "Заедно за всяко дете", модул "Участвай и променяй - родителят активен партньор в училищния живот"

Сътрудничеството и взаимодействието с родителите на учениците е съществена част от дейността на педагогическите специалисти, затова в нашето училище се използват и възможностите по НП "Заедно за всяко дете" - модул "Участвай и променяй - родителят активен партньор в училищния живот".

Научи повече