БДП

Рубрика по БДП в училище

Обучението по БДП трябва да се разглежда като неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. То започва от ранна възраст на детето и го съпътствува през цялото му развитие. Децата не осъзнават опасностите, които крие пътят. Ето защо обучението по безопасно движение трябва да доведе до развиването на защитните механизми на децата като участници в пътното движение. Неговата дългосрочна роля е създаване на определен начин на мислене и изграждането на поведение, които осигуряват не само личната безопасност, но и сигурността на останалите участници в движението.