Интензивна работа с родители по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Интензивна работа с родители по Проект BG05M2OP001-5.001-0001  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Интензивна работа с родители по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Провеждането на различни форми за интензивна работа с родители на деца от уязвими групи ще допринесе за формирането на положителни нагласи спрямо образователния процес и изграждането на мултикултурна образователна среда. В НУ "Васил Левски" родителите се включиха в процеса по организация и провеждане на празници и  работилници. Проведоха се групова дискусия и беседи.