Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

За работа по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, училището се включи в изпълнението на:
    - Дейност 1 - Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи;
    - Дейност 2 - Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда;
   - Дейност 3 - Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда;
   - Дейност 5 - Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

   Благодарение на предоставените технически средства по  Дейност 1 на проекта, се осигуриха част от необходимите устройства за техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. Това спомогна за недопускане прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, и за противодействие на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

    Педагогическият персонал премина обучение по Дейност 3, с цел насърчаване придобиването и усъвършенстването на цифрови умения и използването на иновативни методи за преподаване и учене.