Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз

НУ „ Васил Левски“, гр. Вършец участва в дейност 4 „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование“ по новия проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“, финансиран от програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз. Предвижда се дейностите по проекта да се изпълняват 60 месеца, като се сформират групи за обучение по Български език и литература, и Математика.  Основната цел на проект е да се насърчи и разгърне потенциала на учениците и те да бъдат трайно приобщени в училищното образование, като подобряват образователните си резултати. Дейностите са насочени към засилване на приобщаващия характер на училищната система с фокус върху учениците от уязвими групи,  както и към намаляване на дела на преждевременно напусналите училище.