Обществен съвет

Обща информация

Обществения съвет към НУ "Васил Левски" се състои от пет члена. 

Брой членове в  съвета според тяхното представителство както следва:

    - представител на финансиращия орган, Община Вършец – 1/един/ член;

    - представител на родителите – 4 / четири / члена;

    - резервни членове –2 /двама/ члена.