Прием

Тук може да намерите обща информация за приема в нашето учебно заведение.

Необходими документи за постъпване в НУ "Васил Левски"

- Писмено заявление от родител/настойник

- Акта за раждане на детето за сверяване на данните

-Удостоверение за завършено предучилищно образование или клас от начална степенПрием в I клас

С решение№16 на ПС №4/23.02.2024 г. в НУ "Васил Левски" са утвърдени критериите и план-приема на две паралелки по 22 ученици в първи клас за учебната 2024/2025 г. и класовете за целодневна организация на учебния ден.

Научи повече