• Нашето хубаво училище!
  НУ "Васил Левски"
  Нашето хубаво училище!
 • Нашите "абитуриенти" - четвърти клас
  НУ "Васил Левски"
  Нашите "абитуриенти" - четвърти клас
 • ДГ "Приказен свят" към училището
  НУ "Васил Левски"
  ДГ "Приказен свят" към училището
 • Тържества и празници
  НУ "Васил Левски"
  Тържества и празници
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

    Мисията на НУ „Васил Левски”  е да осигурява съвременни и възможно най-добри условия за развитие на личността на всеки един ученик, така че да постигне пълноценна трудова и социална интеграция в обществото. Това, което ни отличава от другите, е изцяло ромския произход на нашите ученици и обучението им в билингвална среда. Затова нашата МИСИЯ е:

„Училище, предоставящо качествено образование”

    Нашата цел е да подготвим български граждани за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските критерии и изисквания за качество. Осигуряване на равен достъп и  подкрепа за развитие и приобщаване в системата  на училищното образование на учениците като предпоставка за равноправна и пълноценна личностна реализация.

Качественото образование дава възможност на децата и младите хора да се развиват като отговорни, грижовни и активни членове на обществото. То запазва и развива таланта на всяко дете, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и умения и да израства като самостоятелна, мислеща и социално отговорна личност. 

     Визията на НУ „Васил Левски”, го утвърждава като конкурентноспособно училище  с непрекъснато обновяваща се материална база, със съвременни технологии и интерактивни методи на преподаване; училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот; училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности.   

     Стремим се  към  висок  училищен рейтинг, устойчиво конкурентно равнище на образованост и формиране на социоадаптивни личности в начална образователна степен.

Проекти

Интензивна работа с родители по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Интензивна работа с родители по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Провеждането на различни форми за интензивна работа с родители на деца от уязвими групи ще допринесе за формирането на положителни нагласи спрямо образователния процес и изграждането на мултикултурна образователна среда.

Научи повече
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основната цел на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Научи повече