Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Усвояването на български език за деца, които слабо владеят или не
владеят български език (допълнително обучение по български език) по проекта се
осъществява чрез осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в детските градини
в рамките на:
- допълнителни модули по образователно направление в частта по български език,
осъществявани в педагогически ситуации през учебното време;
- допълнителни форми на педагогическото взаимодействие, организирани в
неучебно време.