Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Дейностите по проекта са насочени към идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на училище и предвижда допълнително обучение по БЕЛ и математика.